Szakterületeim

Szakterületeimről röviden

Praxisomban ingatlanokat érintő okiratok megszerkesztésében és ellenjegyzésében, a jogügylet természetétől függően hatóságok, hivatalok előtti jogi képviselet ellátásában teljes körűen állok rendelkezésre.

Ingatlan-nyilvántartási bejegyzést érintő jogügyleteknél ügyvédi közreműködés szükséges, ugyanakkor a nagyobb biztonság, a szerződés tartalmának világos és egyértelmű meghatározása érdekében egyéb szerződések esetében is az ügyvédi közbenjárás ajánlott még akkor is, ha azt egyébként a jogszabály nem írja elő. A két és többoldalú jogügyleteken kívül egyoldalú nyilatkozatok elkészítésében is bizalommal fordulhat hozzám.

Az öröklési jog szabályai szerint az ember halálával a hagyatéka, mint egész száll át az örökösre. Örökölni végintézkedés alapján vagy törvény szerint lehet. Amennyiben az örökhagyó után végintézkedés maradt hátra az öröklés rendjét ez határozza meg.

Amennyiben a törvényes öröklés jogszabályban meghatározott szabályaitól el kíván térni és végrendelet alkotására vagy öröklési szerződés megkötésére szánta el magát vállalom annak megfelelő formában történő megszerkesztését a végintézkedéshez kapcsolódó eljárások lebonyolítását. Ha örökösként érdekeltként, hagyatéki hitelezőként vagy kötelesrészre jogosultként vesz részt az örökhagyó utáni hagyatéki eljárásban a jogi képviselet ellátásában is számíthat rám.

A családjog területén belül különösen válóperekkel, szülői felügyelettel/ gyermekelhelyezéssel kapcsolatos, tartásdíj iránti és apasági perekkel valamint házastársi/ élettársi vagyonjogi perekkel, házastársi/élettársi vagyonjogi szerződések elkészítésével foglalkozom.

A házasság és a család intézménye kiemelt jogi védelemben részesül és a családi jogviszonyokban a gyermek érdeke és jogai fokozott védelemben részesülnek, éppen ezért szükséges lehet a jogok hatékony gyakorlása és a kötelezettségek teljesítése érdekében a külső szakértelemre, a nem az érzelmek által vezérelt objektív résztvevőre, aki a megfelelő felkészültséggel a szakszerű jogi képviseletet ellátja, különösen akkor, ha az eljárásban kiskorú sorsáról is dönteni kell.

Irodámban készségesen állok rendelkezésére abban az esetben is ha a peres eljárás megindítására még nem szánta el magát, hanem csak a lehetőségek áttekintése érdekében jogi tanácsadásra lenne szüksége.

A formakényszerre vonatkozó szabályok értelmében gazdasági társaság közkereseti társaság, betéti társaság, korlátolt felelősségű társaság vagy részvénytársaság formájában alapítható. A cégbejegyzési (változásbejegyzési) eljárásban a jogi képviselet kötelező. Amennyiben gazdasági társaság alapítására szánta el magát, vagy meglévő cég adataiban történt változás bejegyzése vált szükségessé (pl. székhelyváltozás, tagsági jogviszony változás) Önnek jogi képviselőre lesz szüksége. A cégbejegyzési és változásbejegyzési eljárás körében nyújtott szolgáltatás tartalmazza a szükséges okiratok elkészítését, az okiratok ellenjegyzését, valamint a cégbíróság előtti eljárásban történő jogi képviselet ellátását.

Cégbejegyzési (változásbejegyzési) eljárások mellett vállalom gazdasági társaságok eseti és tartós megbízás keretében történő képviseletének az ellátását.

Egyesületek és alapítványok, mint jogi személyiséggel rendelkező nonprofit, társadalmi szervezetek a bírósági nyilvántartásba vétellel jönnek létre. Közös jellemzőjük a nonprofit jelleg továbbá az, hogy meghatározott célra jönnek létre. A nonprofit jellegből adódóan gazdasági tevékenység folytatására egyesület és alapítvány nem alapítható.

Az egyesület személyegyesülés, tagokkal rendelkező testület, létrehozásához alapszabály elfogadása, az alapszabály elfogadásához legalább tíz személy egybehangzó akaratnyilatkozata szükséges, amely a tagok közös, tartós, alapszabályban meghatározott céljának folyamatos megvalósítására létesített jogi személy, míg az alapítvány az alapító által az alapító okiratban meghatározott tartós cél folyamatos megvalósítására létrehozott jogi személy, amely kapcsán vagyonegyesülésről, intézmény típusú jogi személyről beszélhetünk, amelyet az alapítójától független ügyvezető szerv (kuratórium/kurátor) gondoz.

Egyesület vagy alapítvány létesítő okiratának elkészítésével és ellenjegyzésével, valamint a nyilvántartásba vételi eljárásban történő képviselet ellátásával, a változásoknak a közhiteles nyilvántartásban történő átvezetésével, eseti és tartós megbízás keretében történő közreműködéssel kapcsolatban forduljon hozzám bizalommal.

Ügyvédi tevékenységem gyakorlása során jelentős szerepet kap a különböző peres eljárásokban történő jogi képviselet ellátása, amely az elbirtoklási, közös tulajdon megszüntetési perektől a kártérítési, szavatossági pereken át széles skálán mozog.

Ügyfeleim előtt mindig hangsúlyozom, hogy a peres eljárás az igény érvényesítésének azon eszköze, amikor már elkerülhetetlen, hogy a személyi vagy vagyoni jellegű jogvita eldöntése érdekében az igazságszolgáltatás közreműködését kérjük, ugyanakkor kiemelt figyelmet fordítok minden olyan esetben arra, amikor az ügy természete lehetővé teszi azt, hogy a problémát, a jogvitát peren kívül sikerüljön rendezni.

A polgári eljárások másik ága a peres eljárás mellett a nemperes eljárás. Az igény érvényesítésének útját a mindenkor hatályos jogszabályi környezet határozza meg, amely alapján bizonyos egyszerűbb, sürgősebb ügyek gyors és költséghatékony elintézése érdekében a bíróság, illetve a közjegyző nemperes eljárást folytat le a peres eljárástól eltérő szabályok alapján.

Közjegyző hatáskörébe tartózó, a gyakorlatban sűrűn előforduló és bizonyos esetekben kötelező pert megelőző eljárás a pénzkövetelések gyors, hatékony behajtására irányul a fizetési meghagyásos eljárás vagy a perelhárító, perelőkészítő előzetes bizonyítás elrendelése illetve igazságügyi szakértő kirendelése. Bírósági hatáskörbe tartozik ugyanakkor az apaság vélelmének megdöntése nemperes eljárásban vagy a kapcsolattartásra vonatkozó határozat végrehajtása iránti eljárás.

Amennyiben nemperes eljárás elindítása vagy folyamatban lévő eljárásban történő jogi képviselet ellátása vált szükségesség Irodám rendelkezésére áll különös tekintettel arra, hogy praxisomban kiemelt figyelmet fordítok a gyors és hatékony ügyintézésre.

A büntetőeljárásban történő védelem ellátása az ügyvédi tevékenység egyik alappillére. A védelem ellátásának szükségessége már a büntetőeljárás kezdeti szakában felmerülhet, legyen szó akár gyanúsítottként történő meghallgatásra szóló idézésről akár más cselekményről, amelynél adott esetben nem kötelező a védő jelenléte, ugyanakkor kiemelt jelentőséggel bírhat a védő eljárásban történő részvétele különös figyelemmel arra, hogy például a gyanúsított által tett vallomás bizonyítékként felhasználható, akár magával a terhelttel szemben is.

Büntetőügyekben a védelem ellátása mellett számíthat rám sértetti jogi képviselet, magánvádló,- pótmagánvádlóként történő fellépés esetén a jogi képviselet ellátásában valamint tanú segítésében is. Segítek jogainak hatékony gyakorlásában, forduljon hozzám bizalommal!

A közbeszerzések különleges jogi szakértelmet igényelnek.

Vállalom beszerzési és közbeszerzési eljárások teljeskörű lefolytatását az előkészítéstől a szerződés megkötéséig, a Kbt. hatálya alá tartozó valamennyi ajánlatkérő részére.

Vállalok közbeszerzési tanácsadást ajánlatkérői és ajánlattevői oldalon egyaránt.

Vegye fel a kapcsolatot!

Kérdéseik esetén készséggel állunk rendelkezésére! Egyeztessen személyes megbeszélést, az elérhetőségeimen!